Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτή

για την ανάθεση μαθημάτων σε Σ.Α.Ε.Κ.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Υπεύθυνης δήλωσης εκπαιδευτή

Οι εκπαιδευτές μετά την πρόσληψή τους και για τη δημιουργία της σύμβασής τους με τη Σ.Α.Ε.Κ. στην οποία προσλήφθηκαν, θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα, τα παρακάτω:
Α. Τα ατομικά τους στοιχεία
Β. Το καθεστώς απασχόλησης, κατά την πρόσληψη
Γ. Τον τρόπο πληρωμής τους

Πλέον, για τη μείωση της γραφειοκρατίας, οι εκπαιδευτές καλούνται να υποβάλουν μόνο μια υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα περιέχει τα παραπάνω στοιχεία. Για διευκόλυνση αλλά και την ορθή συμπλήρωση από τους εκπαιδευτές, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης των απαραίτητων στοιχείων της δήλωσης.

Μετά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων, οι εκπαιδευτές έχουν τις παρακάτω δυνατότητες:
1. Εκτύπωση του εντύπου της δήλωσης, αφού συμπληρωθούν όλα τα αναγκαία προσωπικά στοιχεία.
2. Αντιγραφή του τελικού κειμένου και Μετάβαση στo gov.gr, ώστε να ολοκληρωθεί εκεί η ηλεκτρονική έκδοση και υπογραφή της δήλωσης. Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει:
α. Στο πεδίο "Συμπληρώστε το κείμενο της δήλωσης" που θα ζητηθεί, να γίνει [Επικόλληση] του κειμένου της δήλωσης, που προκύπτει μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων
β. Στο πεδίο "Στοιχεία του αποδέκτη του εγγράφου σας" που θα ζητηθεί, να γραφεί ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)